Kontakt line 568 884 134
Úřední hodiny:
Po 7:00 - 17:00, St 7:30 - 16:00
pro odběr NOVINEK
 
 

kraj Vysocina

Tento projekt vznikl
za finanční podpory
kraje Vysočina


Fond 
Vysociny

Řešení životní situace

 
Označení postupu Hlášení změny místa trvalého bydliště
2 Kód životní situace ---
3 Pojmenování (název) životní situace
Hlášení změny místa trvalého bydliště
4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.
Změnu místa trvalého pobytu hlásí občan na ohlašovně nového místa trvalého pobytu (úřad městyse). Hlásit místo trvalého pobytu může občan pouze do objektu, který je určen pro bydlení, individuální rekreaci nebo ubytování, k tomuto účelu je i zkolaudován a označen číslem popisným, evidenčním.
5 Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání apod. Žádost může podat kterýkoliv občan
6 Podmínky, za kterých může být dosaženo výsledku a postup pro řešení dané životní situace
7 Způsob, jakým je možno iniciovat řešení životní situace, podat žádost apod. Osobní návštěva s předáním žádosti na ÚM
8 Název instituce (úřad veřejné správy, obcí zřizovaná instituce, jiná organizace najímaná k příslušnému účelu úřadem veřejné správy), která záležitost vyřizuje Úřad městyse Opatov
9 Konkrétní organizační útvar (případně konkrétní pracovník) a kde (na jaké adrese, patro, číslo místnosti, úřední hodiny, telefonní číslo apod.) záležitost vyřizuje ---
10 Potřebné doklady a další podklady požadované po žadateli Občan při hlášení změny místa trvalého pobytu předkládá:
- občanský průkaz, u něhož není oddělena vyznačená část v důsledku změny místa
trvalého pobytu,
- doklad o vlastnictví bytu nebo objektu (rozumí se výpis z katastru nemovitostí) nebo
- doklad o oprávnění užívat byt (např. nájemní smlouva, podnájemní smlouva, dohoda o ubytování) nebo
- písemné potvrzení oprávněné osoby
11 Formuláře používané při řešení dané životní situace požadované právním nebo interním předpisem
Přihlašovací lístek k trvalému pobytu
12 Správní a jiné poplatky Za ohlášení změny místa trvalého pobytu vybere ohlašovna správní poplatek ve výši 50,- Kč. Hlásí-li občan současně změnu místa trvalého pobytu i za děti žijící s ním ve společné domácnosti, vybere ohlašovna správní poplatek pouze jednou.
13 Lhůty a termíny
14 Další účastníci (dotčení) postupu
15 Popis dalších činností požadovaných po žadateli
Za občana mladšího l5 let hlásí změnu místa trvalého pobytu zákonný zástupce, předkládá svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, pokud nemá dítě zapsáno v občanském průkazu
16 Název a odkaz na funkční elektronickou službu, která umožňuje vyřízení příslušné záležitosti, pokud existuje ---
17 Číslo a název příslušného právního předpisu (předpisy vydávané ve Sbírce zákonů), a úplné označení příslušného ustanovení ---
18 Označení souvisejících předpisů ---
19 Místo, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku (jako např. odvolání), a všechny s ním související požadavky kladené na žadatele včetně názvu příslušného formuláře, způsobu a místa, kde jej lze získat ---
20 Sankce, které mohou být uplatněny vůči občanovi (podnikatelskému subjektu) nebo orgánu veřejné správy při nedodržení předepsaných povinností, postupů, podmínek apod. ---
21 Vybrané nejdůležitější často kladené otázky, související s danou životní situací, a stručné odpovědi na ně
Občan při hlášení vyplní a podepíše "Přihlašovací lístek k trvalému pobytu", který obsahuje tyto údaje:
- jméno a příjmení, rodné číslo, novou a předchozí adresu trvalého pobytu, děti do l5 let
společně ubytované,
- v případě, že nevlastní požadovaný doklad, který mu osvědčuje právní titul bydlení,
nechává si potvrdit přihlašovací tiskopis oprávněnou osobou před pracovníkem ohlašovny nebo doloží úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby,
- občan vyplní údaje o vlastníkovi objektu.
22 Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd. ---
23 Jiné informační zdroje, komunikační formy ---
24 Související životní situace/návody k řešení životních situací a další související odkazy např. na právní předpisy ---
25 Označení odpovědného správce popsaného postupu ---
26 Jméno osoby - odpovědného správce popsaného postupu (návodu) ---
27 Datum, od kterého návod platí ---
28 Datum poslední aktualizace a nebo verifikace správnosti postupu (návodu) ---
29 Datum konce platnosti, je-li známo ---
30 Případná upřesnění a poznámky, především pro zaměstnance VS, které mohou pomoci úředníkovi při orientaci v životní situaci občana ---

 

1 Označení postupu Ohlášení drobné stavby
2 Kód životní situace ---
3 Pojmenování (název) životní situace
Ohlášení drobné stavby
4 Základní informace k dané životní situaci, předmětu žádosti apod.
Definice drobné stavby:
Drobnými stavbami jsou stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, a to za předpokladu, že se jedná o:
- stavby s jedním nadzemním podlažím, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje l6 m2 a výška
4,5 m,
- podzemní stavby, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje l6 m2 a hloubka 3 m.,
- stavby na pozemcích určených k plnění funkcí lesa, které slouží k zajišťování provozu lesních
školek nebo k provozování myslivosti, pokud jejich zastavěná plocha nepřesahuje 30 m2 a výška
5 m,
- oplocení,
- připojení drobný staveb na rozvodné sítě a kanalizaci stavby hlavní,
- nástupní ostrůvky hromadné veřejné dopravy, přejezdy přes chodník, propustky apod.
5 Kdo je oprávněn podat žádost, iniciovat jednání apod. Žádost může podat fyzická i právnická osoba
6 Podmínky, za kterých může být dosaženo výsledku a postup pro řešení dané životní situace
7 Způsob, jakým je možno iniciovat řešení životní situace, podat žádost apod. Záměr postavit drobnou stavbu musí stavebník (tj. osoba, která realizaci stavby objednává investor)
písemně oznámit stavební komisi při OÚ Chudčice. Proces ohlašování není správním řízením.
8 Název instituce (úřad veřejné správy, obcí zřizovaná instituce, jiná organizace najímaná k příslušnému účelu úřadem veřejné správy), která záležitost vyřizuje Úřad městyse Opatov
9 Konkrétní organizační útvar (případně konkrétní pracovník) a kde (na jaké adrese, patro, číslo místnosti, úřední hodiny, telefonní číslo apod.) záležitost vyřizuje ---
10 Potřebné doklady a další podklady požadované po žadateli Písemné ohlášení musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno, příjmení a bydliště (sídlo, jedná-li se o firmu), je vhodné připojit i telefonické spojení,
- místo stavby, parcelní číslo a druh pozemku,
- specifikaci vlastnických či jiných (pronájem, plná moc …) práv k nemovitosti (pozemku), v případě, že osoba stavebníka (ohlašovatele) není totožná s majitelem, je třeba připojit k ohlášení vyjádření vlastníka (nebo výše zmíněnou plnou moc či jiný adekvátní dokument),
- druh, rozsah a účel ohlašované stavby (jednoduchý technický popis konstrukce, materiálu a provedení), označení hlavní stavby, ke které bude drobná stavba plnit doplňkovou funkci,
- způsob provedení stavby (svépomoc, dodavatelsky, kombinace),
- vyjádření, zda bude pro potřeby výstavby nezbytné využít sousedních nemovitostí (pokud ano, je třeba přiložit jeho vyjádření - souhlas),
- k ohlášení je třeba připojit také jednoduchý situační náčrt ve dvou exemplářích (zhotovuje se podle katastrální mapy s vyznačením a okótováním umístění stavby na pozemku, vyznačením hranic se sousedními pozemky a polohy staveb na nich),
- doklad o vlastnictví k pozemku )(výpis z katastru nemovitostí),
- v případě, že se jedná o stavbu v památkově chráněném území, je třeba připojit rovněž stanovisko orgánu státní památkové péče (zákon č. 20/l987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění).
11 Formuláře používané při řešení dané životní situace požadované právním nebo interním předpisem
Ohlášení drobné stavby
12 Správní a jiné poplatky
13 Lhůty a termíny Dnem ohlášení, od kterého se počítá 30 denní lhůta, je den doručení ohlášení stavebnímu
úřadu.
14 Další účastníci (dotčení) postupu
15 Popis dalších činností požadovaných po žadateli
Stavebník může ohlášenou drobnou stavbu realizovat buď když stavební komise nebude do
30 dnů na ohlášení reagovat (tzv. souhlas mlčky), anebo když mu v téže lhůtě stavební úřad
písemně sdělí, že proti provedení stavby nemá námitek.
16 Název a odkaz na funkční elektronickou službu, která umožňuje vyřízení příslušné záležitosti, pokud existuje ---
17 Číslo a název příslušného právního předpisu (předpisy vydávané ve Sbírce zákonů), a úplné označení příslušného ustanovení ---
18 Označení souvisejících předpisů ---
19 Místo, lhůta a způsob pro podání opravného prostředku (jako např. odvolání), a všechny s ním související požadavky kladené na žadatele včetně názvu příslušného formuláře, způsobu a místa, kde jej lze získat ---
20 Sankce, které mohou být uplatněny vůči občanovi (podnikatelskému subjektu) nebo orgánu veřejné správy při nedodržení předepsaných povinností, postupů, podmínek apod. ---
21 Vybrané nejdůležitější často kladené otázky, související s danou životní situací, a stručné odpovědi na ně
22 Související informace z pohledu resortu a daného území, umožňující se seznámit se širším kontextem řešené životní situace, běžnými lhůtami vyřízení apod., odkud jsou čerpány potřebné finanční zdroje atd.
Sdělení stavební komise, že nemá proti provedení stavby námitek (nebo souhlas mlčky),
nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření
dotčeného orgánu státní správy vyžadované v konkrétním případě zvláštním předpisem
(např. souhlas se stavbou v ochranném pásmu, vyjádření z hlediska existence podzemních
vedení, stanoviska podle zákona o ochraně přírody a krajiny).
23 Jiné informační zdroje, komunikační formy ---
24 Související životní situace/návody k řešení životních situací a další související odkazy např. na právní předpisy ---
25 Označení odpovědného správce popsaného postupu ---
26 Jméno osoby - odpovědného správce popsaného postupu (návodu) ---
27 Datum, od kterého návod platí ---
28 Datum poslední aktualizace a nebo verifikace správnosti postupu (návodu) ---
29 Datum konce platnosti, je-li známo ---
30 Případná upřesnění a poznámky, především pro zaměstnance VS, které mohou pomoci úředníkovi při orientaci v životní situaci občana ---

 

 

počítadlo.abz.cz